Extra ondersteuning / zorg

Soms komt het voor dat er voor een leerling 1:1 begeleiding wordt aangevraagd.
Die begeleiding wordt dan onder schooltijd gegeven in de klas van het betreffende kind.
Ook hier wordt gekeken of het past binnen de mogelijkheden in de school.


Extra ondersteuningsbehoefte SO C. P. Van Leersumschool 

Plaatsing op de C. P. van Leersumschool is mogelijk met een TLV SO laag.  

Wanneer een leerling niet binnen het pedagogisch- en/of didactisch groepsaanbod van de C. P. van Leersumschool past, zijn er extra gelden nodig (bijvoorbeeld een TLV hoog, midden of een discretionaire maatregel/arrangement). Dit kan worden aangevraagd bij de plaatsing op school of gedurende het schooljaar. Dit wordt bij het SWV, waar de leerling onder valt, aangevraagd om een leerling tijdelijk intensieve ondersteuning te bieden om weer tot leren te komen binnen de groep. 

Deze intensieve ondersteuning kan gericht zijn op: 

  • Het verminderen van een leerachterstanden t.g.v. onderwijstijdonderschrijding in het verleden.  

  • Het verminderen van een achterstand in de taal en/of communicatie door anders taligheid. 

  • Het verbeteren van de leergebied overstijgende vaardigheden op het gebied van het leren (executieve vaardigheden waaronder motivatie, concentratie en emotie regulatie) met als doel binnen een klas instructie op te nemen om zelfstandig een taak te kunnen uitvoeren.  

Hoe ziet deze praktische ondersteuning eruit: 
Wanneer een leerling begeleiding nodig heeft kan met een TLV SO midden de volgende ondersteuning extra worden geboden: 

  • Tijdelijke 1-op-1 begeleiding tijdens overgangsmomenten of korte momenten gedurende de dag 

Wanneer er nog intensievere ondersteuning gegeven moet worden en een TLV midden niet toereikend is, kan met een TLV SO hoog de volgende ondersteuning extra worden geboden: 

  • Stucturele, langdurige 1-op-1 begeleiding voor een aantal uren per dag, afhankelijk van problematiek en ondersteuningsbehoeftes. Hoe lang extra begeleiding geboden kan worden is afhankelijk van het aantal uren per week waarin ondersteuning plaatsvindt. 

Wanneer de bovenstaande ondersteuning op het schoolse leren niet toereikend is, kan samen met de gemeente, het betrokken SWV en leerplicht gezocht worden naar andere middelen of oplossingen. Er kan gekozen worden voor één van de volgende oplossingen: 

  • Minder onderwijsuren per dag/week (met toestemming van de jeugdarts of middels een medische indicatie afgegeven door een arts) 

  • Meer 1-op-1 begeleiding op school, betaald vanuit de gemeente/zorg 

  • Een combinatie van onderwijs en zorg waarbij buiten school behandeling of opvang wordt geboden, betaald door de gemeente/zorg en SWV 

  • Externe behandeling