C.P van Leersumschool Zeist You
Onderwijs - Zorg Arrangement, december 2015

 

Voor wie?

Het onderwijszorg arrangement is bedoeld voor jonge kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Bij deze kinderen is er sprake van emotie-regulatie problematiek en naar buiten gericht (externaliserend) gedrag. Dit gedrag bestaat al langere tijd en doet zich voor op school, in de vrije tijd en in het opvoedingsmilieu.

Het gedrag kan ontstaan zijn door kindfactoren en/of omgevingsfactoren, vaak is het een combinatie van beide. Door dit gedrag kunnen de kinderen niet op de voorschoolse opvang, niet binnen een kleuterklas van het basisonderwijs functioneren. Ze hebben specifieke, intensieve ondersteuning nodig bij het leren en hun gedrag (sociaal-emotionele ontwikkeling).

Waaruit bestaat de specifieke ondersteuning?

Gedurende een jaar wordt het kind in een speciale onderwijs-zorg groep geplaatst. Binnen deze groep wordt er intensieve behandeling en onderwijs gerealiseerd. Dit gebeurt door een samenwerking tussen Jeugdhulp Youké en onderwijs de C.P. van Leersumschool. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. Binnen de groep is er sprake van een veilig, duidelijk en motiverend klimaat. Dit wordt gerealiseerd door voorspelbaarheid te bieden. Dit geldt voor de inrichting van de ruimte, vaste plekken voor materialen en/of spel- of leeractiviteiten. Duidelijkheid in de tijd, wanneer doen we welke activiteit en hoe lang. Duidelijkheid in de omgang door een vriendelijke, consequente benadering ten aanzien van omgangsregels en routines zodat het kind zich deze eigen maakt.

In pedagogisch opzicht wordt er competentie vergrotend gewerkt.  

Veelal hebben kinderen die bij de OZA groep worden aangemeld negatieve ervaringen opgedaan omdat ze druk, energiek gedrag laten zien, ze vasthoudend reageren, omdat ze hun eigen dingen willen doen en hebben ze moeite hun impulsen te onderdrukken. In sociaal opzicht missen ze de aansluiting. Ze ervaren door dit gedrag vaak negatieve reacties vanuit hun omgeving en weten niet hoe ze het anders moeten aanpakken. Bij kinderen en ouders die geplaatst zijn op het OZA zijn de taken en vaardigheden niet in evenwicht. Werken met het competentiemodel als uitgangspunt betekent kinderen en ouders vaardiger, competenter maken. De balans tussen taken en vaardigheden kan hierdoor herstellen. Het vergroten van de competentie kan door:

 • taakverlichting of taakverrijking  
 • (de invloed van) omgevingsstressoren te verminderen
 • bevorderende omgevingsfactoren te benutten
 • de invloed van belemmerende kind factoren te verminderen
 • bevorderende kind factoren te benutten
 • vergroten van vaardigheden                                                                          

Dit wordt gedaan door positief gedrag te stimuleren en te versterken door veelvuldig te belonen. Het inadequate gedrag wordt bijgestuurd, waarbij aan het kind geleerd wordt hoe het een probleem anders, op een positieve manier kan oplossen. Door positieve ervaringen op te doen wordt het zelfvertrouwen van het kind vergroot. Op individueel niveau wordt gekeken naar welke vaardigheden een kind moet leren om bepaalde taken op te lossen. Het betreft hier leertaken en gedragsvaardigheden. Voor ieder kind worden er individuele doelen gesteld.  Gedurende de plaatsing wordt er nauwkeurig geobserveerd en getoetst welke stappen het kind maakt en wat het nog moet leren. Er wordt gekeken naar de betekenis van het probleem gedrag. Wanneer en waarom laat het kind dit gedrag zien? Dit kan helpen om tot een goede afstemming te komen, met het kind en met de ouders.

Naast de groepsleerkracht en pedagogisch medewerker, is de orthopedagoog en de intern begeleider van school bij dit proces betrokken. Aan het eind van het (plaatsing-)jaar wordt vastgesteld naar welke vorm van onderwijs het kind kan uitstromen. Na behandeling van ongeveer één jaar zijn de gedragsproblemen zodanig verminderd, dat kinderen zich kunnen handhaven in de klas en doorstromen naar het onderwijs. Soms is dat het regulier onderwijs (PO of SBaO), soms is dat het speciaal onderwijs. Ook ouders zijn na de plaatsing tevreden en beter toegerust.

Samen met ouder(s)/verzorger(s)

De hulpvraag wordt door de ouders/verzorgers gesteld. Er is sprake van gedragsproblematiek en daarmee handelingsverlegenheid thuis en op school. Om de ontwikkeling van het kind positief te beïnvloeden wordt er een actieve bijdrage van de ouders/verzorgers verwacht. Het samen bespreken en afstemmen van de aanpak van het kind op de behandeling/school en thuis is essentieel. De ouders/verzorgers wordt vanuit Youké door de gezinsbegeleider ondersteund bij het competentie vergrotend opvoeden. Zij krijgen handvatten aangereikt om op een positieve manier om te gaan met het kind. Juist de inzet van ouders is heel belangrijk om het gedrag van het kind positief te veranderen. Zij weten het beste wat een kind goed kan en wat het nog moet leren. Samenwerking behandeling, school en ouders levert de beste resultaten op.

Aanmeldingsprocedure           

Wil een kind in aanmerking komen voor een onderwijs-zorg groep moet aangetoond worden dat het kind door zijn gedragsstijl niet in een onderwijssituatie (klas) kan functioneren: er is sprake van handelingsverlegenheid in kinderopvang of voorschoolse opvang, of bij een kind vanaf 4 jaar op school. Uit de voorinformatie / aanmeldingsgegevens moet blijken, dat het kind onvoldoende heeft kunnen profiteren van opvoedhulp/adviezen en/of van ingezette interventies vanuit de zorgstructuur van de school van herkomst om aansluitend onderwijs te bieden.

Het kind heeft de leeftijd tussen 4 en 7 jaar. 

De ouders zijn bereid gesprekken over de opvoeding van hun kind te voeren, met de gezinsbegeleider.

De intelligentie hoger is dan een IQ van 70.       

De aanmelding kan plaatsvinden via de C.P. van Leersumschool of Youké.

Beide instanties melden aan bij START, het aanmeldingsbureau van Youké.

Voorwaarden tot plaatsing bij een OZA zijn:

 •   een beschikking vanuit de gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin
 •   een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) vanuit het samenwerkingsverband
 •   dossierinformatie indien aanwezig: psychologisch, psycho-diagnostisch, psychiatrische rapportage
 •   (voor)schoolinformatie OPP, gegevens leerlingenvolgsysteem
 •   gezinsbegeleiding/behandeling

Ouders/verzorgers vragen zelf deze beschikking en toelaatbaarheidsverklaring (in samenwerking met de school van herkomst) aan. Wanneer deze afgegeven zijn kan de aanvraag in behandeling genomen worden. START kan ouders ondersteunen bij de aanmelding van de OZA. Er wordt door een medewerker van Youké en school een afstemmingsgesprek gepland met ouders/verzorgers waarin de hulpvraag besproken wordt en doelen worden gesteld. Zowel Youké als school bekijken of het kind plaatsbaar is binnen een onderwijs-zorgarrangement.

Contra indicatie                                                                                                  

Een kind kan niet geplaatst worden wanneer er bij het kind sprake is van internaliserende problematiek en/of hoog angstniveau en wanneer spraak-taalproblematiek het hoofdprobleem is. Wanneer het kind een lagere intelligentie heeft dan een IQ van 70 (en deze gegevens een juist beeld geven van de mogelijkheden van het kind) vormt dit een contra indicatie tot plaatsing in een onderwijs-zorg groep.

Contactgegevens

START aanmelding

bel 088 170 5000 of mail naar start@youke.nl.

Telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur.

C.P. van Leersumschool Telefoon 030-6924745

Telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 08.00 - 16.30 uur.

Contactpersonen: Sionne Nieuwboer of Annet Jasperse

Mail adres: s.nieuwboer.vls@gewoonspeciaal.com of a.jasperse.vls@gewoonspeciaal.com