Meer informatie of contact met ons?

Benader ons voor iedere vraag of aanvraag! Contact »

De Medenzeggenschapsraad van de C.P. van Leersumschool.

 

 

 

 

 

 

 

Taken

De MR vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten en bespreekt beleidsstukken zoals personeelsbeleid, schoolbeleid, onderwijsbeleid en financiën. Ook neemt een ouder plaats in een eventuele sollicitatiecommissie. De MR kan invloed uitoefenen op voorgenomen beleidsbeslissingen. Voor sommige beleidszaken moet het schoolbestuur instemming of advies vragen aan de MR. Ook kan de MR zelf onderwerpen agenderen. De MR functioneert zo als schakel tussen ouders of personeel en het schoolbestuur. De directie is eindverantwoordelijk voor het schoolbeleid. Bij belangrijke besluiten moet de directie de MR betrekken.

Ouders en personeelsleden die onderwerpen aan de orde willen stellen of vragen hebben voor de MR kunnen altijd contact opnemen met één van de leden. Bijvoorbeeld door een mail te sturen naar mr.vls@gewoonspeciaal.com.

In de MR hebben drie personeelsleden en drie ouders zitting. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Wanneer een lid aftreedt en niet herkiesbaar is, kiezen de ouders of het team (afhankelijk van de aard van de vacature) een nieuw lid.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Zaken die het schoolniveau overstijgen komen aan de orde in de GMR van de scholen uit Stichting Gewoon Speciaal. Iedere school vaardigt zowel een ouder als een leerkracht af naar de GMR. Voor de C.P. van Leersumschool is dit namens de ouders Rob de Goede, tevens voorzitter GMR en (tijdelijk) Paul v.d. Brom (per oktober 2017-aftredend oktober 2020) namens het personeel.

Leden van de MR

Oudergeleding: Rob de Goede (tevens lid GMR), Dennis Sitters (voorzitter, locatie Zeist), Inge Hardus (secretariaat, locatie Zeist).

Teamgeleding: Paul v.d. Brom (tevens lid GMR). Karin van Vliet (locatie Zeist), Rowena de Groot (locatie Veenendaal).

Adviserend lid: Peter de Vaal (directeur)

Vergaderingen

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden. Wilt u uw aanwezigheid van tevoren aangeven via mr.vls@gewoonspeciaal.com?

Voor inzage in de uitkomsten van de MR-vergaderingen:

Notulen MR-vergadering 21-09-2016

Notulen MR-vergadering 02-11-2016

Notulen MR-vergadering 25-01-2017

Notulen MR-vergadering 31-05-2017

Notulen MR-vergadering 13-09-2017

Notulen MR-vergadering 31-01-2018

Notulen MR-vergadering 04-07-2018

Notulen MR-vergadering 20-09-2018

 

De verslagen van GMR vergaderingen kunt u lezen via de link: 

www.gewoonspeciaal.com/cpo/_rubric/index.php?rubric=GMR

Wilt u informatie over invoering passend onderwijs, dan kunt u gebruik maken van de volgende link: Animitatie passend onderwijs in 3 minuten

Vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen bijgewoond worden. Wilt u uw aanwezigheid van tevoren aangeven via mr.vls@gewoonspeciaal.com. 

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019-2010

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2012-2013

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018

 

De vergaderdata in het schooljaar 2018-2019 zijn:

donderdag 30 september 2018 20.00 uur in Zeist

woensdag 7 november 2018

woensdag 23 januari 2019

maandag 20 mei 2019

donderdag 27 juni 2019

woensdag 11 september 2019

 

Reglement MR

Statuut MR

www.infomr.nl/artikel/1027/laat-de-opr-niet-verzuipen